Uudised

Ratas “Eesti 2035” arutelul: riigi pikk plaan seab inimese esikohale.

Stenbocki maja, 25. november 2020 – Peaminister Jüri Ratas ütles täna riigikogus strateegia “Eesti 2035” esimesel lugemisel, et riigile eesmärgi andmiseks ei vaja Eesti üht säravat loosungit või kampaaniat, vaid pikaajalist plaani, mis puudutab ühtviisi kõiki Eestimaa inimesi.

Ratas ütles strateegia esimesel lugemisel tehtud ettekandes, et riigi vastvalminud pikk plaan seab Eestile arengueesmärgid, nende täitmise ambitsiooni ja täidetavad ülesanded ning aitab seeläbi teha valikuid ja otsuseid, mis kujundavad tuleviku Eestit. “Eestil tuleb senisest jõulisemalt fokuseerida pilk tulevikule ning seljatada proovikivid, mis meie kõigi elusid mõjutavad,” ütles ta.

Valitsuse algatatud strateegia “Eesti 2035” kirjeldab üleilmsete suundumuste prognooside ja Eesti tulevikuolukorra analüüsi põhjal üheksat võrdselt olulist arenguvajadust ning toob välja nii ohud kui ka võimalused. Strateegia keskmeks on viis strateegilist sihti, mis sõnastavad Eesti sellisena, nagu ta aastal 2035 olema peaks.

Strateegia sihiks on, et Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad inimesed; Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud; Eestis on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond; Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik ning Eesti on uuendusmeelne, usaldusväärne ja inimesekeskne riik. “Et nende sihtideni jõuda ning tulla toime arenguvajadustega, on lähiaastatel vajalikud muutused pea kõigis eluvaldkondades,” lausus peaminister.

Ratase sõnul on suuremad muutused kirjeldatud “Eesti 2035” üldosas, mille peab heaks kiitma riigikogu, samas kui tegevuste detailsem loetelu on esitatud strateegia elluviimise tegevuskavas. Tegevuskava kiidab heaks ning seda hakkab regulaarselt üle vaatama ja uuendama valitsus.

Pikaajaline arengustrateegia peab tema sõnul lahendama riigi eesseisvaid objektiivseid probleeme ja viima elu edasi. “See peab kandma endas ühiskonda liitvaid väärtusi ning eesmärke, samas jätma meile kõigile vabaduse valida teekond nende sihtideni jõudmiseks. Sellest ei tasu otsida erasektori strateegiatest tuttavat lineaarsust – riigi juhtimine on märksa mitmetahulisem. Neist mõtteist kantuna usun, et riigikogu leiab hea konsensuse “Eesti 2035″ aruteludes,” lausus ta.

Ratase sõnul on enam kui kaks aastat kestnud strateegia koostamise käigus saadud õppetund, et Eesti ei vaja riigile eesmärgi andmiseks üht säravat loosungit või kampaaniat. “Riigi pikaajaline plaan peab ennekõike olema inimkeskne – kõiki Eesti inimesi ühtmoodi puudutav. See tulemus on strateegiadokumendis hästi saavutatud, sest kes meist poleks puudutatud tervisest, haridusest, avalikust ruumist, looduskeskkonnast, majandusest, riigikaitsest, kultuurist, perekonnast, lastest või tööturust,” sõnas peaminister.

“Eesti 2035” on riigikogu ja valitsuse koostööstrateegia, mis seob Eestis esmakordselt riigi pikaajalise arengu suunamiseks tervikuks kõigi valdkondade strateegilise planeerimise ja poliitikakujundamise ning nende rahastamise põhimõtted. Strateegiaga luuakse tingimused riigi strateegilise ja tulemusjuhtimise paremaks korraldamiseks, sealhulgas strateegiadokumentide arvu vähendamiseks ning ÜRO säästva arengu eesmärkide keskseks integreerimiseks riigi arengudokumentidesse. Samuti on strateegia aluseks Euroopa Liidu vahendite planeerimisel.

Riigikogu heakskiidu korral hakatakse riigi pikaajalist arengustrateegiat “Eesti 2035” ellu viima eelkõige valdkonna arengukavade ja programmide kaudu ning seda saavad strateegilise planeerimise lähtealusena kasutada ka kohalikud omavalitsused ning avaliku, vaba- ja erasektori organisatsioonid.

Strateegia ja selle menetlusega riigikogus saab tutvuda siin.

Peaministri ettekande täistekst: https://www.valitsus.ee/et/uudised/peaminister-juri-ratase-ettekanne-

Jaga
Back to top button