Erakorralised uudised
kohus

Riigiprokuröri kommentaar: Harju Maakohus mõistis kohtunik Eveli Vavrenjuki õigeks

Kohtunike, vandeadvokaatide ja pankrotihaldurite suhtes kehtivad kõrgemad eetilised nõudmised, et inimesed saaksid neid õigusemõistmises ja õigusriigi toimimise tagamises osalejatena usaldada. Ametiseisundi kuritarvitamine kahjustab õigusemõistmise ja õiguskorra usaldusväärsust ja pankrotimenetluste puhul ka ausat konkurentsi.

Prokuratuur on kohtus uuritud tõendite põhjal seisukohal, et süüdistatavad on oma igapäevaseid tööülesandeid täites kuritarvitanud ametiseisundiga kaasnenud vastutust ja usaldust neile etteheidetud mahus, et saada ise kasu. Selleks, et kohtusüsteem saaks anda hinnangu sündmustele, kus prokuratuuri hinnangul panid kuriteo toime kohtunik, vandeadvokaat ja pankrotihaldur, pidime viima tõendid otsustamiseks kohtu ette.

Esitasime kohtus tõendeid, mis prokuratuuri hinnangul kinnitavad, et Eveli Vavrenjuk kaasas süüdistuse kohaselt enda juhitud pankrotimenetlustesse enda lähedasi sõpru samal ajal, mil tema ja tema pereliikmed said neilt vastuteeneid. Samuti esitasime tõendid, mille kohaselt täitis pankrotihaldur Sirje Tael haigushüvitise saamise ajal süüdistuse järgi töökohustusi ja ei teinud seda ainult kodust, vaid käis pildistamas pankrotivara ja viis täitemenetluses kohale kinnistu arestimise teate. Meie hinnangul oli tõendatud ka kelmuse süüdistus Eveli, Mark ja Mirko Vavrenjuki suhtes, sest prokuratuuri hinnangul kinnitasid tõendid, et kohtule esitati tsiviilkohtumenetluses õigusabikulude hüvitamiseks valeandmeid.

Harju maakohus jõudis tõendeid hinnates süüdistusega vastupidisele seisukohale. Kuna kohus otsust kohtusaalis ei põhjendanud, ei tea prokuratuur kohtu argumente. Kohtu põhjendustega tutvumiseks esitame apellatsiooniteate ning kohtu argumentidega tutvumise järel otsustame, millises ulatuses otsus vaidlustada.

Harju Maakohus mõistis kohtunik Eveli Vavrenjuki õigeks

Harju Maakohus mõistis Eveli Vavrenjuki, Olev Kuklase, Sirje Taela, Mark Vavrenjuki, Mirko Vavrenjuki ja Advikaadibüroo Kuklase & Partnerid neile esitatud süüdistuses täies ulatuses õigeks.

E. Vavrenjukki süüdistati altkäemaksu võtmises ning S. Taela, O. Kuklast ja Osaühingut Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid altkäemaksu andmises. Süüdistuse järgi sõlmis E. Vavrenjuk aastatel 2008-2012 Tartu Maakohtu kohtunikuna kaks eraldiseisvat ebaõiguskokkulepet: ühe enda sõbrannast pankrotihalduri Sirje Taelaga ning teise enda lähedase sõbra OÜ Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid ainuosaniku ja juhatuse liikme Olev Kuklasega. Süüdistuses kaasas E. Vavrejuk aastate jooksul S. Taela ja O. Kuklast enda juhitud pankroti- ja saneerimismenetlustesse, tagades neile seeläbi jooksva tasu saamise võimaluse. Vastutasuna osutas O. Kuklase väidetavalt E. Vavrenjukile tasuta õigusteenuseid ning S. Tael andis E. Vavrenjukile ja tema perekonnaliikmetele varaliselt hinnatavaid soodustusi. Altkäemaksu episoodis leidis kohus, et tõendamist ei ole leidnud altkäemaksukokkulepe E. Vavrenjuki ja O. Kuklase ega  E. Vavrenjuki ja S. Taela vahel.

E. Vavrenjukki, Mark Vavrenjukki ja Mirko Vavrenjukki süüdistati selles, et nad esitasid kolmes tsiviilasjas TsMS § 205 lg 1 mõttes kohtumenetluse poole ehk kostja esindajatena korduvalt poole menetluskulude nimekirjades menetluskulude kohta teadlikke valeväiteid eesmärgiga saavutada kõnealuste vaidluste vastaspoolelt enda huvides varakäsutuse tegemine. Kohtu hinnangul on tõendamata, et perekond Vavrenjukid oleksid kohtule esitatud menetluskulude nimekirjades esitanud ebaõigeid andmeid õigusabiteenuse sisu, mahu ja osutaja ning õigusabiteenuse hinna osas. Seega ei leidnud tõendamist, et nad oleksid toime pannud isikute grupis kelmuse katse, dokumendi võltsimise ja võltsitud dokumendi kasutamise.

E. Vavrenjuki süüdistati eriliiki isikuandmete ebaseaduslikus avaldamises omakasu eesmärgil. Selles episoodis leidis kohus, et E. Vavrenjuk küll edastas oma abikaasa e-mailile teise isiku  eriliigisi isikuandmeid sisaldava dokumendi, kuid see ei olnud tehtud omakasu eesmärgil.

Sirje Taela süüdistati töövabastuse perioodil tööülesannete täitmises ja seega Eesti Tervisekassale tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomises ning 4 943,99 euro ulatuses varalise kasu saamises. Süüdistuse tekstist ja esitatud tõenditest ei selgunud, milliseid konkreetseid tööülesandeid Sirje Tael pankrotihalduri ja kohtutäiturina  töövõimetuslehel viibides täitis, samuti ei leidnud tõendamist, et ta oleks selle ajaperioodi eest saanud palgatulu või muud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu. Seega leidis kohus, et tema süü selles episoodis ei ole tõendatud.

Kohus otsustas, et Eesti Vabariigil tuleb hüvitada Eveli Vavrenjuki õigusabikulud summas 51 096,92 eurot, OÜ Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid õigusabikulud summas 15 465 eurot, Sirje Taela õigusabikulud summas 48 300 eurot, Olev Kuklase õigusabikulud summas 80 968, 04 eurot, Mark Vavrenjuki õigusabikulud summas 6387,12 eurot ja Mirko Vavrenjuki õigusabikulud summas 6387,12 eurot ning vabastada aresti alt Eveli Vavrenjukile kuuluv  sularaha summas 2325, 88 eurot.

Kohus otsustas jätta rahuldamata OÜ Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid, Olev Kuklase ja Eveli Vavrenjuki taotlused süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamiseks ning rahuldada osaliselt Mark Vavrenjuki taotlus süüteoga tekitatud kahju hüvitamiseks ning hüvitada Mark Vavrenjukile süüteoga tekitatud kahju summas 187 eurot.

Otsus ei ole veel jõustunud, seda on võimalik ringkonnakohtus vaidlustada 30 päeva jooksul alates päevast, mil otsuse terviktekst on e-toimikus kättesaadav.

Vaata ka:

minuaeg

UUE NÄDALA, ENNUSTUSED, HOROSKOOP, TAROSKOOP

Esmaspäev 24 juuni – Pühapäev 30 juuni 2024 “Uus nädal toob kaasa põnevaid muutusi ja

53813444473 c1557e9969 w

Välisminister Tsahkna Luksemburgis: Schengeni viisanõue Gruusia diplomaatiliste- ja teenistuspasside omanikele tuleb uuesti kehtestada

Välisminister Margus Tsahkna osales täna, 24. juunil Luksemburgis Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumisel, mis keskendus