Uudised

Politsei piirab tänasest Tartumaal öist alkoholi müüki.

Politsei piirab tänasest Tartumaal öist alkoholi müüki

 

Tänasest, 7. augustist peatab politsei Tartu maakonnas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks öise alkoholimüügi.

 

Lõuna prefekt Vallo Koppel selgitas, et alkoholimüügi keeld Tartumaa erinevates meelelahutus-, toitlustus- ja teistes asutustes kehtestatakse eeskätt avaliku korra tagamiseks ning rahva tervise kaitseks. „Muuhulgas aitab öine alkoholimüügipiirang vähendada külastajate arvu baarides, ööklubides ja teistes asutustes, mis omakorda viib haigestunute kontaktide vähenemiseni,“ kirjeldas prefekt.

 

Alkoholi jaemüügi keeld kehtib tänasest alates ning seda ajavahemikus kell 23.00-06.00. Piirang kehtib kuni Lõuna prefekti korralduse muutmiseni ehk piirangu vajaduse äralangemiseni. Piirangu vajadust hinnatakse vähemalt kord nädalas, kuid esialgsel hinnangul on tegemist lühiajalise piiranguga, mille kestus sõltub suuresti inimeste endi käitumisest.

 

Seadusest kinnipidamist jälgib kohalik omavalitsus koostöös politseiga.

 

Lõuna prefektuuri prefekti
K O R R A L D U S
Tartu 07.08.2020 nr 1.1-4.6/16
Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse
peatamine
Alkoholiseaduse § 36 lõike 1 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 40 lõike 3 punkti 6 ja
peadirektori 07.08.2020 käskkirja nr 1.1.1/81 alusel, avaliku korra tagamise huvides, lähtudes
eesmärgist tõkestada COVID-19 viiruse levik ning tulenevalt Terviseameti Lõuna regiooni
haigestumuse ülevaatest ning arvestades käesoleva korralduse lahutamatuks lisaks olevas
seletuskirjas esitatud põhjendusi
1. Peatada Tartu maakonnas alkohoolse joogi jaemüügi õigus ajavahemikus kella 23.00-st kuni
6.00-ni.
2. Korraldus jõustub allkirjastamisest.
3. Korraldus kehtib kuni selle muutmiseni ning meetme vajalikkust hinnatakse üks kord
nädalas.
4. Kommunikatsioonibürool teha korraldus avalikult teatavaks selle avaldamisega Politsei- ja
Piirivalveameti veebilehel, sotsiaalmeedias ja muudes avaliku meedia kanalites.
5. Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
(allkirjastatud digitaalselt)
Vallo Kop

 

Seletuskiri Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefekti 07.08.2020 korralduse „Alkohoolse
joogi jaemüügi õiguse peatamine“ juurde
Prefekti korraldusega peatatakse alkohoolse joogi jaemüügi õigus tulenevalt alkoholiseaduse
§ 36 lg 1 p-st 2, mille eesmärgiks on avaliku korra tagamise huvides tõkestada COVID-19
viiruse levik Tartu maakonnas.
Alkoholiseaduse § 3 lõike 1 punkti 5 kohaselt on jaemüük alkoholi müügiks pakkumine, müük
või mis tahes võlaõigusliku lepingu sõlmimine või mis tahes õiguslikul alusel
majandustegevuse raames kättesaadavaks tegemine või üleandmine tarbijale
tarbijakaitseseaduse tähenduses.
Alkoholiseaduse § 49 lõike 4 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet alkohoolse joogi
jaemüügiga seonduvate nõuete täitmise ning alkohoolse joogi tarbimise piirangute järgimise
üle oma haldusterritooriumil valla- või linnavalitsus. Korralduse nõuetekohaselt täitmata
jätmisel on võimalus rakendada korrakaitseseaduses nimetatud riikliku järelevalve
erimeetmeid ning haldussunnivahendeid.
Käesolev haldusmenetlus on läbi viidud menetlusosalisi ärakuulamata tulenevalt
haldusmenetluse seaduse § 40 lg 3 p-st 6, sest tegemist on üldkorraldusega, mis puudutab kogu
Tartu maakonda, seega väga suurt isikute ringi.
Piirang on vajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada
COVID-19 viiruse levikut.
Eestis kehtib hetkel soovituslik hajutamise nõue, mille kohaselt tuleb avalikes kohtades tagada
turvaline vahemaa inimeste vahel ning siseruumides järgida 50-protsendilise täitumuse nõuet.
Terviseameti andmetel on viimaste nädalate jooksul oluliselt kasvanud COVID-19 viirusesse
nakatunute hulk ning Tartumaal on 06.08.2020 seisuga haigeid 47, kusjuures 51% lõuna
regiooni haigestunutest on külastanud erinevaid ööklubisid ja baare. Teadaolevalt võib üks
haige ilma sotsiaalsete piiranguteta nakatada 3,2 inimest.
Terviseameti hinnangu kohaselt on valdav osa Tartumaa haigestunutest saanud vahetult või
edasikandumise teel nakkuse kohtadest, kus on määrav osa inimeste käitumise mõjutamisel
alkoholil. Siinkohal võib kaduda tavapärane ohutunnetus, distantsi hoidmine, valjult
rääkimine, mille jooksul eraldab inimene rohkelt aerosoole. Seetõttu alkoholimüügi piirang
saab olla üks meede.
Terviseameti hinnangul aitab õhtune alkoholipiirang vältida nakkuse edasilevikut, kuna
alkoholitarbimisel kaob sageli inimestel ohutunnetus (sh turvalise distantsi hoidmine) ja
valjeneb hääletoon, millega suureneb süljepiiskade levik. Lisaks aitab õhtune
alkoholimüügipiirang vähendada külastajate arvu baarides, ööklubides jms asutustes, mis viib
haigestunute kontaktide vähenemiseni.
Seega on alkoholimüügi piirangu kehtestamine avaliku korra tagamise huvides.
Seatav piirang riivab teataval määral ettevõtlusvabadusõiguse kaitseala, kuid on arvestades
Tartu maakonnas viimaste nädalate haigestunute kasvu tendentsi ja põhjuseid, siiski vajalik,
proportsionaalne, mõõdukas ja kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega.
Tartu maakonna ettevõtjate ebavõrdne kohtlemine võrreldes teiste maakondade ettevõtjatega
on põhjendatud viiruse leviku tõkestamise vajadusega, sest ebamõistlik oleks piirata alkoholi
jaemüüki kogu riigis olukorras, kus haigestumiste kontsentratsioon on suur vaid Tartu
maakonnas. Jaemüügi piirang ei ole absoluutne, sest on kehtestatud ajaliselt vaid öötundideks
s.o ajavahemikul kell 23.00-06.00.
Alkoholi jaemüügi piirang kehtib alates korralduse allkirjastamisest ja kehtib kuni korralduse
muutmiseni ehk piirangu vajaduse äralangemiseni. Vajadust hinnatakse vähemalt kord nädalas.
Esialgsel hinnangul on tegemist lühiajalise piiranguga, mille kestus sõltub suuresti inimeste
endi suhtumisest, käitumisest ning ettevõtjate hajutatuse nõude täitmisest

 

 

 

Jaga
Back to top button