Erakorralised uudised
euroopa liit

Euroopa Komisjoni hinnangul on Eestil probleeme tööstusreovett ja terroristlikku veebisisu käsitlevate õigusnormide rakendamisega

Euroopa Komisjon on otsustanud algatada Eesti suhtes rikkumismenetluse, kuna Eesti ei ole üle võtnud ja rakendanud tööstusheidete direktiivi (direktiiv 2010/75/EL) ja asulareovee puhastamise direktiivi (direktiiv 91/271/EMÜ) teatavaid sätteid. Tööstusheidete direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid looma tööstuskäitiste jaoks loasüsteemi ja kehtestama tööstuslike saasteainete heite piirnormid. Asulareovee puhastamise direktiiv sätestab, et liikmesriigid peavad tööstusreovee juhtimist kogumissüsteemidesse või asulareoveepuhastitesse juhtumipõhiselt eelnevalt reguleerima või lubama.

Eesti ei ole nõuetekohaselt üle võtnud ega rakendanud sätteid, millega reguleeritakse saasteainete tööstuslikku vettejuhtimist asulareovee kogumis- ja puhastussüsteemide kaudu. Seetõttu saadab komisjon Eestile ametliku kirja ja Eestil on kaks kuud aega vastamiseks ja komisjoni osutatud puuduste kõrvaldamiseks. Kui komisjon ei saa rahuldavat vastust, võib ta otsustada esitada põhjendatud arvamuse. Samuti on Eestil komisjoni hinnangul endiselt täitmata osa terroristliku veebisisu vastasest määrusest tulenevaid kohustusi. Määruses on sätestatud õigusnormid, mille kohaselt peavad veebimajutusteenuse pakkujad kontrollima, et nende teenuseid ei kasutataks terroristliku veebisisu levitamiseks. Määrus jõustus 7. juunil 2022. Selles on sätestatud karistused rikkumiste eest ja see sisaldab kaitsemeetmeid põhiõiguste kaitseks. Kui veebimajutusteenuse pakkuja saab liikmesriigi ametiasutuselt korralduse terroristlik sisu eemaldada, peab ta seda tegema ühe tunni jooksul, samuti peab teenusepakkuja võtma meetmeid, kui ta platvorm puutub kokku terroristliku sisuga. Komisjon leiab, et Eesti, Iirimaa, Luksemburg, Poola ja Portugal ei ole täitnud üht või mitut terroristliku veebisisu vastasest määrusest tulenevat kohustust ning otsustas neile riikidele saata põhjendatud arvamuse. Riikidel on nüüd kaks kuud aega vastata. Vastasel juhul võib komisjon otsustada pöörduda Euroopa Liidu Kohtusse. Euroopa Komisjon avaldab korrapäraselt rikkumismenetlusi käsitlevaid otsuseid, millega rakendatakse õiguslikke meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole täitnud ELi õigusest tulenevaid kohustusi. Need otsused hõlmavad mitmesuguseid sektoreid ja ELi poliitikavaldkondi ning nende eesmärk on tagada ELi õigusaktide nõuetekohane kohaldamine kodanike ja ettevõtjate huvides. Lisateabe saamiseks ELi rikkumismenetluse kohta vt küsimuste ja vastuste täistekst. Täpsemat teavet juhtumite kohta saab rikkumismenetlusi käsitlevate otsuste registrist.  

Vaata ka:

horoskoop armastus

Armastuse horoskoop – Laupäev 12 juuli 2024

Kaalud (23. september – 22. oktoober) Romantika on täna sinu ümber õhus. Partner võib sind

taroskoop minuaeg.com

Taroskoop – Laupäev 12 juuli 2024

Skorpion (23. oktoober – 21. november) Kaart: Surm Ära lase sellel kaardil end ehmatada. See