Uudised

Rahvastikuminister paneb kirikutele südamele ohutusnõuete täitmise vajalikkust viiruse leviku tõkestamiseks

Rahvastikuminister paneb kirikutele südamele ohutusnõuete täitmise vajalikkust viiruse leviku tõkestamiseks

 

Kuna rahvastikuministri koordineerida on Eestis asuvate usuliste ühendustega seotud küsimused, pöördus Riina Solman kristlike koguduste ja teiste Eestis tegutsevate usuliste ühenduste poole, et rõhutada üle teenistuste pidamiseks kehtestatud nõudeid COVID-19 leviku tõkestamiseks.

 

Täna algab kristlikus maailmas advendiaeg, paljudes kogudustes ja kogukondades on sel puhul lisaks jumalateenistustele traditsiooniks mitmed esimese advendi üritused, kontserdid ja kogunemised. Seetõttu on rahvastikuministri arvates asjakohane tuletada usulistele ühendustele meelde, kui oluline on praegu viiruse leviku tõkestamiseks pidada kinni kõikidest valitsuse kehtestatud piirangutest, et hoida iseend ja teineteist.

 

„Viiruse eest ei ole meist keegi täiesti kaitstud, kuid panen kõigile kogudustele südamele, et oma käitumisega saame vähendada võimalust nakatuda ise ning nakatada teisi, ütles Solman.

 

Rahvastikuminister leiab, et kui võimalik, tuleks koguduse liikmetel püsida kodus ja vaadata teenistusest juba kevadel praktikaks saanud veebiülekannet.

 

Oma kirjas rõhutas rahvastikuminister, et viiruseohu vähendamiseks tuleb siseruumides korraldatavatel teenistustel ja teistel avalikel usutalitustel järgida 2+2 reeglit, kanda maski ja inimesi malelaua põhimõttel maksimaalselt hajutada. Tagatud peab olema käte ja pindade desinfitseerimise võimalus ning usutalitustel kasutatavate esemete desinfitseerimisnõude täitmine pärast iga kasutuskorda.

 

„Loodan, et vaimulikud mõistavad, kui oluline on kanda oma koguduse liikmete tervist silmas pidades maski, eriti olukorras, kus ollakse avaliku jumalateenistuse või muu avaliku usulise talituse käigus lähikontaktis teiste osalevate inimestega,“ märkis Solman.

 

Rahvastikuminister tuletas kogudustele meelde, et võrreldes varasemaga on nõuded avalikele üritustele, mille hulka kuuluvad ka usutalitused, läinud konkreetsemaks. Näiteks ei tohi kirikutes, kus on statsionaarsed istekohad, olla kuskil üle 400 inimese, välja arvatud  Harju- ja Ida-Virumaal, kus ei tohi olla üle 50 % täituvust. Kus ei ole istekohti, võib teenistusele koguneda kuni 250 inimest, nad peavad hoidma üksteisest kahemeetrist distantsi ja ruumi ei tohi lasta rohkem inimesi, kui on 50 % selle ruumi tavapärane mahutavus.

 

Hoiduda tuleb ka kõrge riskiga tegevustest, mille hulka kuulub näiteks laulmine. Juhul, kui usutalituse läbiviimine laulmiseta ei ole võimalik, tuleb koorilauljate hulka piirata.

 

Rahvastikuministri selgitused ja meeldetuletus kogudustele põhineb Vabariigi Valitsus korraldusel nr 282, mille pealkiri on „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ (jumalateenistusi puudutavad punktid on nr 11 ja 16) https://www.riigiteataja.ee/akt/323112020003?leiaKehtiv

 

Riina Solmani kiri kogudustele on leitav siit: https://adr.siseministeerium.ee/sisemin/dokument/1016875

Jaga
Back to top button