Uudised

Haridusasutustesse on jõudnud üle kolme tuhande Ukrainast sõja eest pagenud lapse

ning koolides on tööle asunud Ukraina haridustöötajad

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) on 18. aprilli seisuga registreeritud kokku 3206 Ukrainast Eestisse jõudnud last ja noort, nädal varem oli neid kirjas 2780. Alushariduses on 718 last, põhihariduses 2254, gümnaasiumis 145 ja kutsehariduses 89 õpilast.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna rõhutab jätkuvalt, et selleks, et Ukraina lapsed ja noored õpiks võimalikult kiiresti ära eesti keele, on oluline nad suunata eelkõige eestikeelsetesse või keelekümblusmetoodikat kasutavatesse haridusasutusse. „Hea meel on näha, et tasapisi on eestikeelsetes haridusasutustes olevate laste osakaal kasvama hakanud. Praegu on neis kirjas 68,5% registreeritud lastest ja noortest, nädal varem oli aga 67,4%. Keelekümblusmetoodikat rakendavates õppeasutustes õpib hetkel 10,9%, inglisekeelsetes koolides 0,6% ja vene õppekeelega haridusasutustes 20%, eelmisel nädalal oli venekeelsetes haridusasutustes laste osakaal 20,9%,” selgitab minister Kersna ning lisab: “Pingutame, et pakkuda Ukrainast tulnud lastele ja noortele kvaliteetset eestikeelset haridust. Sõja lõppedes, minnes tagasi Ukrainat üles ehitama, on need noored saanud Eestis kindlasti hea hariduse, leidnud uued sõbrad ja saanud selgeks uue keele.”

Ukrainast pärit lapsi ja noori on tänaseks kõigis maakondades. EHISe andmetel on enim Ukrainast pärit lapsi haridusasutustesse registreeritud Harjumaal (1495), Tartumaal (340), Pärnumaal (292), Ida-Virumaal (215), Lääne-Virumaal (207) ja Järva maakonnas (129).

Lisaks lastele on paljudesse haridusasutustesse jõudnud ka Ukrainast pärit töötajad. Ministeeriumi küsitluse andmetel on 8. aprilli seisuga 64 kooli asunud tööle 80 Ukraina sõjapõgenikku. Enamus neist töötab õpetaja või õpetaja abi ametikohal, aga on ka psühholooge, tugiisikuid, õppekoordinaatoreid ning ka näiteks neid, kes on tööl kokana sööklas või aitavad koolimaja korras hoida. Tänaseks on tööleasunuid kindlasti rohkem ning uued andmed laekuvad koolidelt töötajate kohta reedeks.

Täpsema ülevaate Ukrainast pärit lastest ja noortest haridusasutustes maakondade lõikes saab kaardilt.

Jaga
Back to top button