Huvitavat

Veebiseminaril tutvustatakse kiusuennetuse võimalusi ja väljakutseid koolides

Teisipäeval, 19. aprillil kell 15-16.30 toimub veebiseminar, kus tutvustatakse äsja valminud uuringut kiusamisvastaste programmide rakendamisest haridusasutustes ja arutletakse, kuidas kiusamist tõhusamalt ennetada.

Igal lapse haridustee peaks kulgema turvalises ja õppijasõbralikus keskkonnas ning selle tagamiseks rakendatakse Eesti koolides ja lasteaedades mitmeid kiusamisennetuse ja väärtuskasvatuse programme.

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tellitud ja mõttekoja Praxis poolt läbi viidud uuringus analüüsiti erinevate kiusuennetus- ja sekkumistegevuste mõjule antavaid hinnanguid tervikuna, mitte ainult konkreetsete programmide kontekstis. Lisaks uuriti, millised näitajad on seotud kiusamise tasemega koolides, millised on koolides kasutatavate kiusuennetusprogrammide rakendamispraktikad ning millised on õpetajate, tugispetsialistide ja koolijuhtide hinnangul suurimad takistused koolikiusamise ennetamisel ja sekkumisel.

Veebiseminaril tutvustatakse värske uuringu tulemusi ja soovitusi, kuidas nii riigi, kohalike omavalitsuste kui ka koolide tasandil tõhusamalt kiusuennetus- ja sekkumistegevusi läbi viia.

Veebiseminar on suunatud eelkõige haridusasutuste juhtidele, õppejuhtidele, HEV-koordinaatoritele, õpetajatele ja kohalike omavalitsuste haridusjuhtidele, aga ka lapsevanematele. Uuringu tulemusi esitleb Praxise poolt Elisabeth Kendrali.

Lisainfo ja registreerumine.

Veebiseminari link saadetakse registreerunutele vahetult enne seminari toimumist.

TAUSTAINFO

Miks see teema on oluline?

Eesti õpilased kogevad kiusamist rohkem kui eakaaslased paljudes teistes riikides. Kuigi erinevad uuringud on sõltuvalt metoodikast andnud kiusamise ulatuse osas mõnevõrra erinevaid tulemusi, võib üldistatult väita, et põhikooli ajal kogeb kiusamist vähemalt iga viies Eesti õpilane. Poiste seas on kiusamist kogenuid enam kui tüdrukute seas ning vene õppekeelega koolide õpilaste seas on kiusatuid enam kui eesti õppekeelega koolides. Rohkem on kiusamise ohvreid erivajadustega õpilaste seas.

Kiusamise tagajärjed on sügavad ja pikaajalised, mõjutades nii kiusamise ohvri kui ka kiusaja rollis olijat ning pealtnägijaid. Vähendamaks kiusamisega seotud kahjusid selle vahetute osapoolte isiksuslikule arengule kui ka laiemalt kogu ühiskonnale, tuleb haridusasutustes süsteemselt tegeleda kiusuennetusega. Eelnevate uuringute järgi on kiusuennetusprogammid kiusamise vähendamiseks tõhus viis.

Kuhu pöörduda, kui sinu õpilast, last või sind ennast kiusatakse?

  • Koolipsühholoogi nõuandetelefonile – number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kell 16-20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kell 16-20. Ka õpilaste kõned on oodatud. Kõnedele vastavad kogemustega kutsetunnistusega psühholoogid.
  • Rajaleidja võrgustikku – tasuta õppenõustamisteenused lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele; rajaleidja.ee/keskused; telefon: 735 0700
  • Peaasi – tasuta vaimse tervise alane nõustamine nii näost näkku kui ka veebi teel; peaasi.ee
  • Lasteabi – tasuta esmane sotsiaalne ja kriisinõustamine veebi ning telefoni teel lasteabi.ee; telefon: 11 6111
  • Veebikonstaablid – veebipõhine nõustamine kõikides politsei teemavaldkonda jäävates küsimustes; politsei.ee/et/veebikonstaablid
  • Ohvriabi – tasuta psühholoogiline nõustamine ja tugi veebi ning telefoni teel; palunabi.ee; facebook.com/palunabi; telefon: 11 6006

Jaga
Back to top button