Uudised

Terviseliit – kindlam raamistik rahvatervise hädaolukordadeks

  • Parlament kiitis heaks esimese terviseliitu puudutava õigusaktide paketi, mis põhineb COVID-19 pandeemia kogemustel.
  • Pakett parandab ELi valmisolekut ja suutlikkust tervisekriisidele koordineeritult reageerida.
  • Lisaks kehtestatakse selgemad reeglid ravimite ja meditsiiniseadmete ühishangeteks.

Parlament kiitis heaks uued meetmed, mis tugevdavad ELi suutlikkust ennetada ja kontrollida nakkushaiguste puhanguid ning tõrjuda piiriüleseid terviseohte.

Kõigepealt kiitis parlament heaks Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) volituste laiendamise. Nõukoguga saavutatud kokkuleppe poolt hääletas 542 parlamendiliiget, vastu oli 43 ja erapooletuks jäi 9. Otsuse eesmärk on aidata ELil nakkushaiguste puhanguid ennetada, nendeks valmistuda ja nendega toime tulla.

ECDC teeb koostööd Euroopa Komisjoni, riiklike ametiasutuste, ELi asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et tagada ühistegevuse järjepidevus ja kooskõla. Õigeaegsete ja võrreldavate andmete saamiseks peab keskus kehtestama ühtsed nõuded andmete kogumiseks, kontrollima andmete õigsust, teostama nende analüüsi ja jagamist.

Veel jälgib ECDC riiklike tervishoiusüsteemide suutlikkust avastada, ennetada ja hallata nakkushaiguste puhanguid, kontrollib riikide võimet haiguspuhangutest taastuda, aitab tuvastada lünki ja annab teaduspõhiseid soovitusi.

Ennetus, valmisolek ja planeerimine

Samuti kiitis parlament heaks meetmed, mis võimaldavad ELil tõsiseid piiriüleseid terviseohte paremini ennetada ja hallata. Selle õigusakti poolt hääletas 544 ja vastu 50 ning erapooletuks jäi 10 parlamendiliiget.

Uued reeglid parandavad ennetamist, valmisolekut ja planeerimist nii ELis tervikuna kui ka liikmesriikides. Komisjonile antakse õigus kuulutada vajaduse korral välja rahvatervise hädaolukord. See käivitab tugevama ELi-sisese koostöö ning võimaldab õigeaegselt ette valmistada meditsiinilised vastumeetmed ja koguda varustust.

Õigusakt täpsustab ka ravimite ja meditsiiniseadmete ühise hankimise korda, sealhulgas võimalust piirata ELi tasandil ühiselt ostetavate toodete puhul riikide paralleelset hanke- ja läbirääkimistegevust.

Tsitaadid

Raportöör Joanna Kopcińska (ECR, Poola) selgitas: „ECDC aitab suurendada tervishoiusüsteemide suutlikkust ning töötada välja tervisenäitajaid, mis aitavad hinnata ja hallata nakkushaiguste ohte ja reageerida nendega seotud rahvatervise probleemidele. Keskusel on tulevikus suuremad võimalused pakkuda usaldusväärset ja sõltumatut teaduslikku ekspertiisi ning toetada piiriüleste terviseohtude ennetamist, nendeks valmistumist ja neile reageerimist.“

Raportöör Véronique Trillet-Lenoir (Renew, Prantsusmaa) lisas: „74% Euroopa kodanikest soovib, et Euroopa kriisiohjamises rohkem osaleks. See õigusakt vastab selgelt nende ootustele. Euroopa terviseliit tuleb aga üles ehitada samm-sammult. Me jätkame seda Euroopa aluslepingute läbivaatamise arutelude kontekstis.“

Järgmised sammud

Nüüd peab tekstid ametlikult heaks kiitma ELi nõukogu. Pärast seda avaldatakse õigusaktid Euroopa Liidu Teatajas.

Taust

Euroopa Komisjon esitas 11. novembril 2020 uue terviseohutuse raamistiku ettepaneku, mille koostamisel on arvesse võetud COVID-19 pandeemiast saadud kogemusi. Komisjoni lõppeesmärk on luua Euroopa terviseliit. Pakett koosneb kolmest õigusaktist, mis käsitlevad Euroopa Ravimiameti rolli tugevdamistHaiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse volituste laiendamist ning tõsiseid piiriüleseid terviseohte.

Jaga
Back to top button